TĪMEKĻA VIETNES

WWW.EBOAT.LV lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.

Pirms sākt lietot SIA „ZZ Grupa”, reģ.nr. 40103221799, adrese Brīvības gatve 277, Rīga, LV-1006 (Turpmāk tekstā SIA ZZ Grupa), tīmekļa vietni www.eboat.lv (turpmāk tekstā eboat.lv) lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

1.1. SIA ZZ Grupa nodrošina eboat.lv pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams eboat.lv.

1.2. Piekļūstot eboat.lv un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie jums vai jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot eboat.lv vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam eboat.lv lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām. 

1.3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot eboat.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.

1.4. SIA ZZ Grupa ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt eboat.lv saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē eboat.lv.

1.5. Eboat.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Produkti) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. SIA ZZ Grupa ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt eboat.lv norādītās cenas un/vai ievietot jaunus Produktus.

1.6. Eboat.lv lietotājs var iegādāties Produktus gan kā reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts lietotājs. Katram eboat.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust tresājām personām savus piekļuves datus, jo ikviena darbība, kas tiks veikta eboat.lv no reģistrēta lietotāja profila, ieskaitot Produktu iegādi) autorizējoties ar pareizu lietotāja vārdu un paroli, tiks uzskatīta par paša reģistrētā lietotāja darbību. 

1.7. SIA ZZ Grupa neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes eboat.lv lietošanas laikā.

1.8. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas eboat.lv piedāvātos Produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta attiecīgajām tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

1.9. Distances līgums par Produkta iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Produkta apmaksas brīdi.

 

2.    Privātums, konfidencialitāte un lietotāju datu drošība

2.1. SIA ZZ GRUPA, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi veic visus nepieciešamos pasākumus lai nodrošinātu datu drošību saskaņā ar Vispārīgo Datu aizsardzības regulu ES2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Izdarot pasūtījumu vietnē eboat.lv pircējs dod savu piekrišanu savu datu apstrādei, izmantošanai, reģistrēšanai un uzglabāšanai grāmatvedības reģistros saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2.2. Kādi dati tiek ievākti - Pircējam izdarot pirkumu eboat.lv, SIA ZZ GRUPA tiešā veidā ar pircēja piekrišanu iegūst pircēja personīgo informāciju, tādu kā pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs un preces saņemšanas vieta (piegādes adrese), kas ir nepieciešama, lai veiktu pasūtījuma apstrādi un preču piegādi, kā arī nodrošinātu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu. SIA ZZ GRUPA nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus, bet tikai tādus datus, kas nepieciešami, lai pircēja pasūtījuma un attiecīgo līgumsaistību izpildi. Informācija tiek iegūta netiešā veidā izmantojot sīkdatnes un citus tehniskus līdzekļus, lai veiktu mājas lapas izmantošanas uzraudzību un analīzi.

2.3. Kādiem mērķiem šie dati tiek izmantoti? Interneta vietnē iegūtie personas dati un dati, kurus, ja nepieciešams pircējs turpmāk sniedz pārdevējam vēl papildus, tiek izmantoti sekojošiem mērķiem:

2.3.1. Pārdevēja saziņai ar pircēju telefoniski vai e-pastā;
2.3.2. Pircēja pasūtījuma apstrādei un līgumsaistību izpildei;
2.3.3. Attiecīga līguma noslēgšanai, ja tāds nepieciešams;
2.3.4. Pircēja iesnieguma iesniegšanai sadarbības kredītiestādei izskatīšanai par preču iegādi uz nomaksu.
2.3.5. Pirkšanas- pārdošanas un citu nepieciešamo dokumentu (garantijas serfifikāts, līgums, reģistrācijas dokumentu utml.) sagatavošanai.
2.3.5. Grāmatvedības uzskaites datu reģistros  

2.4. Kam ir piekļuve ievāktajiem datiem un kādos gadījumos tie var tikt izpausti trešajām peronām:  – SIA ZZ GRUPA neizmanto pircēja datus citiem mērķiem kā tiem, kas minēti šo noteikumu 12. punktā, un nedalās ar iegūto informāciju, kuru pircējs sniedz tiešsaistē, nepārdod un neizīrē pircēja datus citiem tirgus dalībniekiem kā arī nodrošina datu aizsardzību un neizplatīšanu citām trešajām personām, izņemot SIA ZZ Grupa sadarbības partnerus un ārpakalpjumu sniedzējus, kas nodrošina pircēja pasūtījuma piegādi, preču finansēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu, tādā mērā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei. Likumā noteiktajos gadījumos SIA ZZ GRUPA pienākums ir izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, tiesībsargājošām iestādēm, uzņe’muma interešu aizstāvībai, ja ir radusies tāda nepieciešamība un to pieprasa likums.

2.5. Kā dati tiek uzglabāti un cik ilgi?- SIA ZZ GRUPA veic visus nepieciešamos pasākumus pircēju personīgo datu drošībai, lai aizsargātu tos pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, nelikumīgu vai netīšu atklāšanu, pārveidošanu un citu nelikumīgu izmantošanu. Dati tiek glabāti elektroniski un papīra formātā un tikai tik ilgi cik nepieciešams pircēja pasūtījuma izpildei un attiecīgi grāmatvedības uzskaites reģistros saskaņā ar spēkā esošās likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

2.6. Kādas ir pircēja tiesības attiecībā uz saviem datiem? – Pircējam ir tiesības, iesniedzot rakstiskā veidā pieprasījumu, veikt sekojošas darbības:

2.6.1. piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to kādi dati ir iegūti, kad tie ir iegūti un kad izmainīta informācija, kāds ir datu ieguves avots, kādam mērķim veikta personas datu apstāde, kā tiek veikta datu uzglabāšana un ziņas par personas datu saņēmējiem;
2.6.2. pieprasīt personas datu labošanu, papildināšanu, apstrādes pārtraukšanu vai dzēšanu, ja dati ir nepilnīgi, nepatiesi, novecojuši vai arī tie vairs nav nepieciešami sākotnējam to izmantošanas mērķim;
2.6.3. pieprasīt datu dzēšanu jebkurā brīdī.

2.7. Ar Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu var iepazīties interneta šeit

2.8.. Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies Produktu eboat.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par personas datu iesniegšanu, Produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

3. Sīkdatnes


3.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot eboat.lv interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo eboat.lv vietnes lietošanas ērtumu.
3.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
3.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
3.4. eboat.lv vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes.

 

4. Garantija

4.1. SIA ZZ Grupa piedāvātais preču sortiments tiek veidots sadarbībā tikai ar oficiālajiem attiecīgo preču zīmolu pārstāvjiem vai ražotājiem.

4.2. Visām internetveikalā eboat.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem.

4.3. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ.

4.4. Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā SIA ZZ Grupa veikalā, Rīgā, Brīvības gatvē 277, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošus dokumentus.

4.5. Vispirms precei tiks veikta diagnostika attiecīgā preču izplatītāja/ sadarbībaspartnera servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams).

4.6. Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja  vai preču izplatītāja noteikumiem

4.7. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

4.8. Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta.

4.9. Garantija nav spēkā:

 • ·        ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;
 • ·        ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
 • ·        ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
 • ·        ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram iznomātas);
 • ·        ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas.  
 • ·        ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 • ·        ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas

4.9. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

4.10. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem

 

5. Atteikuma tiesības un Preces atgriešana

5.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā eboat.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

5.2. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē mūs SIA “ZZ Grupa”, Brīvības gatve 277, Rīga, LV-1006, tālruņa numurs: 20011888, e-pasta adrese: info@eboat.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.

5.4. Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz pircējs.

5.5. Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.

5.6. Pircējam prece jānodod eboat.lv veikalā Brīvības gatvē 277, Rīga, LV-1006, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

5.7. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA ZZ Grupa nepieņems atpakaļ preces, kas sūtītas pastu, vai pakomātu, jo preču saņemšanas pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

5.8. Nosūtot preces uz eboat.lv veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircejs piekrīt SIA ZZ Grupa vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Brīvības gatvē 277.

 • Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 • Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Pircējs ir  atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • www.eboat.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 •        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 •        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 •        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 •        pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 •        pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 •        prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām
kosmodroms