TĪMEKĻA VIETNES

WWW.EBOAT.LV lietošanas noteikumi

 

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.

Pirms sākt lietot SIA „ZZ Grupa”, reģ.nr. 40103221799, adrese Brīvības gatve 277, Rīga, LV-1006 (Turpmāk tekstā SIA ZZ Grupa), tīmekļa vietni www.eboat.lv (turpmāk tekstā eboat.lv) lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

1. SIA ZZ Grupa nodrošina eboat.lv pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atpakaļatdošanas noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams eboat.lv.

2. Piekļūstot eboat.lv un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie jums vai jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot eboat.lv vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam eboat.lv lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām. 

3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot eboat.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.

4. SIA ZZ Grupa ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt eboat.lv saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē eboat.lv.

5. Eboat.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Produkti) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. SIA ZZ Grupa ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt eboat.lv norādītās cenas un/vai ievietot jaunus Produktus.

6. Eboat.lv lietotājs var iegādāties Produktus gan kā reģistrēts lietotājs, gan kā nereģistrēts lietotājs. Katram eboat.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust tresājām personām savus piekļuves datus, jo ikviena darbība, kas tiks veikta eboat.lv no reģistrēta lietotāja profila, ieskaitot Produktu iegādi) autorizējoties ar pareizu lietotāja vārdu un paroli, tiks uzskatīta par paša reģistrētā lietotāja darbību. 

7. SIA ZZ Grupa neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes eboat.lv lietošanas laikā.

8. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas eboat.lv piedāvātos Produktus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta attiecīgajām tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

9. Distances līgums par Produkta iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Produkta apmaksas brīdi.

 

2.    Privātums un konfidencialitāte

10. SIA ZZ GRUPA, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi, aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

11. Pircējam izdarot pirkumu eboat.lv, SIA ZZ GRUPA iegūst pircēja personīgo informāciju, jo tā ir nepieciešama, lai pircējam nodrošinātu labāko iespējamo apkalpošanu. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt tādu informāciju kā – vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. SIA ZZ GRUPA nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

12. SIA ZZ GRUPA nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru pircējs sniedz tiešsaistē. SIA ZZ GRUPA nepārdod un neizīrē pircēja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem vai trešajām personām.

13. Pircēja sniegtā informācija palīdz apstrādāt pircēja pieprasījumu, sagatavot pasūtītā Produkta apmaksas dokumentus, nodrošināt piegādi un sniegt konsultācijas.

14. Likumā noteiktajos gadījumos SIA ZZ GRUPA pienākums ir izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām, ja ir radusies tāda nepieciešamība un to pieprasa likums.

15. SIA ZZ GRUPA veic visus iespējamos pasākumus pircēju personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

 16. Ja pircējs, kurš pasūtījis un iegādājies Produktu eboat.lv, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par Produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

17. Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

 

3. Garantija

18. SIA ZZ Grupa piedāvātais preču sortiments tiek veidots sadarbībā tikai ar oficiālajiem attiecīgo preču zīmolu pārstāvjiem vai ražotājiem.

19. Visām internetveikalā eboat.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem.

20. Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ.

21. Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā SIA ZZ Grupa veikalā, Rīgā, Brīvības gatvē 277, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošus dokumentus.

22. Vispirms precei tiks veikta diagnostika attiecīgā preču izplatītāja/ sadarbībaspartnera servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams).

23. Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja  vai preču izplatītāja noteikumiem

24. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

25. Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta.

26. Garantija nav spēkā:

 • ·        ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;
 • ·        ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
 • ·        ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
 • ·        ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram iznomātas);
 • ·        ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas.  
 • ·        ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 • ·        ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas

27. Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

28. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem

 

4. Atteikuma tiesības un Preces atgriešana

29. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā eboat.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

30. Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

31. Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē mūs SIA “ZZ Grupa”, Brīvības gatve 277, Rīga, LV-1006, tālruņa numurs: 20011888, e-pasta adrese: info@eboat.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.

32. Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz pircējs.

33. Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.

34. Pircējam prece jānodod eboat.lv veikalā Brīvības gatvē 277, Rīga, LV-1006, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

35. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA ZZ Grupa nepieņems atpakaļ preces, kas sūtītas pastu, vai pakomātu, jo preču saņemšanas pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.

36. Nosūtot preces uz eboat.lv veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircejs piekrīt SIA ZZ Grupa vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Brīvības gatvē 277.

 • Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 • Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Pircējs ir  atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • www.eboat.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 •        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 •        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 •        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 •        pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 •        pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 •        prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām
kosmodroms